Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2014

5617 bf03 390
niceass
Jak dobrze,że mi się trafiłeś
Reposted fromfanaberie fanaberie viacarmeloooove carmeloooove
niceass
8291 3d53 390
Reposted fromhomework homework viacarmeloooove carmeloooove
niceass
Moje myśli opiekują się Tobą.  Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą. "
— Stachura "Dzienniki"
Reposted fromDYM DYM viacarmeloooove carmeloooove
niceass
Zróbmy cokolwiek, tylko we dwoje,
bo marzą mi się Twoje dłonie na sobie.
— Guova
Reposted frommissmaya missmaya viacarmeloooove carmeloooove
niceass

"Czasem nie da się powiedzieć komuś, co się czuje.
I ten ktoś po prostu odchodzi bo nie wie, że powinien zostać."

— -
Reposted fromlovefurykiss lovefurykiss viacarre carre
niceass
4747 cf23 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niceass
3693 487f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niceass

Napraw mnie jeśli umiesz.

Reposted fromunforgiving unforgiving viacarre carre
niceass

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viacucu cucu
niceass
9331 c480 390
Reposted fromboli boli viacarre carre
niceass

 Przegraliśmy życie; przegraliśmy przyszłość; a teraz przegraliśmy tę noc. Gasimy papierosa i wychodzimy.
     

— Marek Hłasko; Piękni dwudziestoletni
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacarre carre

April 09 2014

niceass
2504 9677 390
Reposted fromohshit ohshit viajadzka jadzka
0428 b770 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viajadzka jadzka
niceass
Reposted fromweightless weightless viajadzka jadzka
niceass
7368 19e4 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viajadzka jadzka

February 19 2014

niceass
niceass
niceass
niceass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl